Privātuma politika

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA SB UN PARTNERI, registrācijas numurs 40103146927, adrese: Piedrujas iela 7A, LV-1073 Rīga, mājaslapas adrese: www.sbunpartneri.lv
   
 2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SIA SB UN PARTNERI vāc, apstrādā, glabā, nepieciešamības gadījumā un ar zināmiem nosacījumiem kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, droši, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta SIA SB UN PARTNERI mājas lapā www.sbunpartneri.lv, sadaļā Privātuma politika.

 3. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
   
 4. SIA SB UN PARTNERI var lūgt Klientu iesniegt un piekrist apstrādāt šādus personas datus:
  • Klienta pamatinformācija, kas nepieciešama, aizpildot formas, pasūtot preces vai pakalpojumus, noslēdzot līgumus un reģistrējoties vietnē www.sbunpartneri.lv: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • personu apliecinošo dokumentu dati, ko mēs vai mūsu kurjera pārstāvis var lūgt Klientam uzrādīt kā personas identitāti apliecinošu dokumentu, lai pārbaudītu pircēja vai personas, ko viņš ir pilnvarojis saņemt preces, identitāti pirms preču izsniegšanas un nodrošinātu preces izsniegšanu pareizajai personai: pases, ID kartes vai autovadītāja apliecības numurs, izdošanas datums un vieta u.c.
  • komunikācijas dati, kas sniegti pasūtījuma veikšanas procesā: e-pasti, elektroniskās komunikācijas formas no vietnes www.sbunpartneri.lv, pasūtījumos uzrādītā papildinformācija, vēstules, telefona īsziņas, ziņas mobilajās lietotnēs vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar SIA SB UN PARTNERI;
  • pirkumu dati, kas veicina precīzas un individualizētas informācijas sniegšanu Klientam un Klientam piemērotu preču vai pakalpojumu piedāvājumu izstrādi: pirktās preces, iepriekšējo pasūtījumu dati, maksājumu dati, kontaktinformācija un citi saistītie ieraksti;
  • videonovērošanas ieraksti un attēli, ko veicam drošības paaugstināšanas nolūkos;
  • tehnoloģiju dati, kas palīdz mums uzlabot savu vietni un piedāvāt labākus un Klienta individuālajām vajadzībām atbilstošākus risinājumus: informācija par jūsu IP adresi,
   operētājsistēmas un pārlūkprogrammas veidu, dati par vietnes lietošanu, kas apstrādāti, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kuras saistītas ar interneta pārlūkošanu un tamlīdzīgām darbībām;
   Detalizēta informācija sadaļā: Sīkdatņu politika.

 5. SIA SB UN PARTNERI apstrādā klienta personas datus, pamatojoties uz:
  • Klienta piekrišanu – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
  • Klienta pasūtījumu izpildi un darījuma noformēšanu – lai varētu izpildīt Klienta pasūtījumu un informētu Klientu par pasūtījuma izpildes gaitu, mums jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kurus ievācam pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tā.
  • SIA SB UN PARTNERI leģitīmas intereses – SIA SB UN PARTNERI ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6. punktā norādīto darbību veikšanai.

 6. SIA SB UN PARTNERI apstrādā Klienta personas datus, lai:
  • sagatavotu preču un pakalpojumu piedāvājumu vai projekta tāmi;
  • noformētu pārdošanas darījumu;
  • informētu Klientu par pasūtījuma izpildes gaitu un precizētu informāciju par pasūtītajām precēm;
  • nodrošinātu preču piegādi un realizētu pakalpojuma sniegšanu Klienta adresē;
  • izskatītu un apstrādātu Klienta reklamāciju par pārdotajām precēm vai vektajiem pakalpojumiem un noformētu preču apmaiņu vai atgriešanu;
  • sazinātos ar Klientu ar norēķiniem saistītu jautājumu risināšanai;
  • veiktu maksājumu Klientam par atgrieztajām precēm;
  • informētu Klientu par jaunumiem, aktuālajiem piedāvājumiem, produkcijas un tās tehnisko parametru vai cenu izmaiņām;
  • plānotu un analizētu biznesu un preču sortimentu;
  • veiktu videonovērošanu drošības nolūkā.

 7. SIA SB UN PARTNERI iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
  • pasūta un iegādājas produktus vai pakalpojumus SIA SB UN PARTNERI Klientu centrā vai interneta veikalā www.sbunpartneri.lv, veicot Klienta identifikāciju;
  • veic maksājumu SIA SB UN PARTNERI Klientu centrā, ar bankas pārskaitījumu vai elektroniskajās maksājumu vidēs;
  • pierakstās jaunumu saņemšanai no SIA SB UN PARTNERI vai elektorniski sazinās ar SIA SB UN PARTNERI, izmantojot kontaktēšanās formas vietnē www.sbunpartneri.lv;
  • interesējas par produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar SIA SB UN PARTNERI saistībā ar sūdzību vai paplašinātas informācijas nepieciešamību, identificējot Klientu;
  • piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
  • tiek filmēts ar SIA SB UN PARTNERI videonovērošanas iekārtām SIA SB UN PARTNERI Klientu centrā.

 8. Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm
  • SIA SB UN PARTNERI var nodot Klienta personas datus trešajam pusēm preču piegādes realizēšanai – nododot Klienta vārdu, uzvārdu, e-pastu, telefona nr., piegādes adresi.
  • SIA SB UN PARTNERI var nodot Klienta personas datus trešajam pusēm pakalpojumu veikšanai, ja pakalpojumu veic ārpakalpojumu sniedzējs, – nododot Klienta vārdu, uzvārdu, e-pastu, telefona nr., pakalpojuma sniegšanas adresi.
  • SIA SB UN PARTNERI ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
  • SIA SB UN PARTNERI var sniegt informāciju par personas datiem parādu piedziņas kompānijām inkasso lietas ietvaros.
  • SIA SB UN PARTNERI izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

 9. Personas datu glabāšanas ilgums
  S
  IA SB UN PARTNERI glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
  • kamēr SIA SB UN PARTNERI pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA SB UN PARTNERI var realizēt savas leģitīmās intereses.

 10. Datu drošība un datu labošana
  • Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA SB UN PARTNERI, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
  • Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
  • SIA SB UN PARTNERI interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: [email protected]. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e-pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
  • Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, nosūtot informāciju uz epastu: [email protected].
  • SIA SB UN PARTNERI neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA SB UN PARTNERI, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.