Vispārīgie tirdzniecības noteikumi (VTN)

Apstiprināti un publicēti www.sbunpartneri.lv 16.01.2020

1. VTN LIETOTIE VISPĀRĒJIE TERMINI


Līdzēji
ir Pārdevējs un Pircējs vai Pārdevējs un Patērētājs.

Pārdevējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB UN PARTNERI", reģistrācijas Nr. 40103146927, juridiskā adrese: Piedrujas iela 7A, Rīga, LV-1073, e-pasts: [email protected], telefona Nr. +371 67 113 070 un +371 29 285 299, Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētā kārtībā juridiska persona, kas pārdod Pircējam vai Patērētājam preces un/vai pakalpojumus.

Pircējs ir Komersants, citas juridiskas personas (biedrības, nodibinājumi, ārvalstu komersanti u.c.), kā arī tāda fiziska persona, kura nav Patērētājs, (tostarp saimnieciskās darbības veicēji), un kuri pērk no Pārdevēja preces un/vai pakalpojumus.

Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziska persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība). Komersanta pienākums saskaņā ar Komerclikuma 393. pantu ir rīkoties ar krietna un kārtīga komersanta rūpību.

Patērētājs ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas, vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pircēja pilnvaroto personu saraksts un parakstu paraugi ir līguma pielikums, kurā uzskaitīti personu vārdu, uzvārdi, telefonu numuri, e-pasta adreses, pilnvaras sākuma un beigu datumi un paraksta paraugs. Uzrādītās personas ir tiesīgas veikt pasūtījumus un saņemt Preces Pircēja vārdā.

Trešā persona ir jebkura Pirkuma līgumā minētā fiziskā vai juridiskā persona, kura nav Līdzējs, piem., ārpakalpojuma sniedzējs.

Preces ir logu un durvju furnitūra, kā arī citi būvniecībā izmantojami izstrādājumi, kurus Pārdevējs iepērk, piegādā un pārdod Pircējam vai Patērētājam.

Pēcapmaksas līgums ir vienošanās, kurā definē nosacījumus par pārdošanas norisi, atbildībām un pēcapmaksas kārtību. Pēcapmaksas līgumam var būt pielikumi, piem., noformēti grozījumi un papildinājumi.

Pieprasījums ir rakstisks Pircēja vai Patērētāja lūgums sniegt cenu piedāvājumu par pieprasītajām precēm vai pakalpojumiem, to piegādes laikiem un nosacījumiem.

Piedāvājums ir Pārdevēja priekšpārdošanas dokuments par pieprasītajām precēm un/vai pakalpojumiem, to cenām, piegādes laikiem, piegādes veidu un piegādes vietu, kas tiek izsniegts pēc Pieprasījuma.

Pirkuma cena ir Pārdevēja Piedāvājumā, Priekšapmaksas rēķinā, Pasūtījuma apstiprinājumā un Rēķinā-pavadzīmē norādītā neto cena par preci un/vai pakalpojumu. Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumam Pārdevējs neto cenai pieskaita aktuālo PVN likmi.

Pasūtījums ir rakstisks dokuments, kurā Pircējs vai Patērētājs izsaka savu lēmumu pirkt no Pārdevēja Piedāvājumā vai elektroniskā pasūtījumu sistēmā uzrādīto preci un/vai pakalpojumu. Pasūtījums būs saistošs pēc Pasūtījuma apstiprinājuma vai Priekšapmaksas rēķina apmaksas. Pasūtījums nav uzskatāms par termiņpirkumu Komerclikuma 410. panta izpratnē.

PVN ir Latvijas tiesību aktos noteiktais pievienotās vērtības nodoklis.

Speciālais Pasūtījums ir Pasūtījums, kas tiek veikts 5.6.punktā noteiktajos gadījumos.

Specifikācijas Pasūtījums ir Pasūtījums, kas tiek veikts 5.7.punktā noteiktajos gadījumos.

Pasūtījuma apstiprinājums ir starp Pārdevēju un Pircēju vai Pārdevēju un Patērētāju noslēgts saistošs darījums, uz kura pamata Pārdevējs apstiprina Pircēja vai Patērētāja Pasūtījumā uzrādītās preces, norādot to veidu, cenu, daudzumu, orientējošo piegādes laiku, kā arī piegādes un maksāšanas noteikumus.

Priekšapmaksa / avanss ir apmaksas noteikums, kas nosaka apmaksu pirms preces saņemšanas. Pircējs vai Patērētājs pēc Priekšapmaksas rēķina izskatīšanas apmaksā Pārdevējam dokumentā norādīto summu norādītajā termiņā un tādējādi akceptē Priekšapmaksas rēķina saturu: preces veidu, daudzumu, cenu un piegādes laiku.

Rēķins-pavadzīme ir maksājuma dokuments, kas tiek izsniegts atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, par piegādātajām precēm un/vai sniegtajiem pakalpojumiem, kurā ir noteiktie noformēšanas rekvizīti un kurš satur Pircējam vai Patērētājam noteiktos Apmaksas termiņus.

Apmaksas termiņš ir diena, līdz kurai Pircēja vai Patērētāja naudas līdzekļiem jābūt ieskaitītiem Pārdevēja bankas kontā. Apmaksas termiņš ir uzrādīts visos ar

Pirkumu saistītajos dokumentos – Piedāvājumā, Priekšapmaksas rēķinā, Pasūtījuma apstiprinājumā un Rēķinā-pavadzīmē.

Maksimālais kredīta limits ir maksimālais debitora (Pircēja vai Patērētāja) kopējo saistību lielums, pērkot preci uz pēcapmaksu.

Komerclikums – atsauces uz Komerclikuma pantiem, turpmāk tekstā KCL.

INCOTERMS® – preču piegādes nosacījumu apkopojums tirdzniecībā saskaņā ar atbilstošajām „INCOTERMS® 2010” definīcijām un saīsinājumiem, ko izstrādājusi Starptautiskā tirdzniecības kamera.

Vispārīgie Tirdzniecības noteikumi – šā līguma noteikumi to spēkā esošajā redakcijā, kas apstiprināti un publicēti www.sbunpartneri.lv.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb datu subjektu.

2. VTN PRIEKŠMETS


2.1. Pēc Pircēja vai Patērētāja Pasūtījuma apstiprinājuma Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Preces un/vai Pakalpojumus, un Pircējs vai
Patērētājs apņemas pieņemt pasūtīto Preci un/vai Pakalpojumus un samaksāt par tiem saskaņā ar šiem Vispārīgajiem tirdzniecības
noteikumiem (VTN).

2.2. Pārdevējs un Pircējs vai Pārdevējs un Patērētājs papildus šiem VTN var vienoties par īpašiem nosacījumiem, kas satur Pārdevēja un
Pircēja vai Pārdevēja un Patērētāja apstiprinātos specifiskos noteikumus, piem., pēcapmaksa u.c.

2.3. Pārdevējs pirkuma darījumu kārtošanai lieto sekojošus dokumentus: Piedāvājums, Priekšapmaksas rēķins, Pasūtījuma apstiprinājums un
Rēķins-pavadzīme. Saistoša ir šī dokumentu virkne un tajā atrunātās vienošanās, kas balstās uz VTN definētajiem sadarbības
nosacījumiem – kopumā tā veido pirkuma līgumu starp Līdzējiem un ir piemērojama no VTN publicēšanas vietnē
https://www.sbunpartneri.lv/lv/par-mums/visparigie-tirdzniecibas-noteikumi-2020 brīža.

3. PIEDĀVĀJUMI UN CENAS


3.1 Piedāvājums ir priekšpārdošanas dokuments ar konkrētu derīguma termiņu, kas atrunāts dokumentā. Piedāvājumu Pārdevējs izsniedz
Pircējam vai Patērētājam pēc rakstiska Pieprasījuma saņemšanas. Piedāvājums nav saistošs Pārdevējam un nav uzskatāms par
Pārdevēja neatsaucamu priekšlikumu noslēgt līgumu. Pārdevējs var mainīt Piedāvājumā minētās cenas, savstarpēji vienojoties ar Pircēju
vai Patērētāju, vai vienpusēji, ja tās uzrādītas kļūdaini un būtiski atšķiras no faktiskajām Preces cenām, līdz Pircēja vai Patērētāja
Pasūtījuma veikšanai, par to informējot Patērētāju.

3.2 Pārdevējs uz Piedāvājuma pamata nerezervē Preces Pārdevēja noliktavā.

3.3 Piedāvājumā uzrādītās cenas ir aktuālas Piedāvājuma izrakstīšanas dienā un aprēķinātas atbilstoši spēkā esošajiem preču ražotāju cenu
sarakstiem un nosacījumiem. Cenas attiecas uz Preces saņemšanu no Pārdevēja noliktavas EXW (Ex Works – INCOTERMS® 2010) un
tām pieskaitāms ir Rēķina-pavadzīmes izrakstīšanas dienā spēkā esošais PVN, kā arī iepakojuma, transporta, projektēšanas, montāžas
u.c. izmaksas, ja Pārdevējs ar Pircēju vai Patērētāju nav vienojušies citādi.

4. PIRCĒJA UN PATĒRĒTĀJA LĪDZDALĪBAS PIENĀKUMI UN PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IESNIEGŠANA


4.1 Pircējs un Patērētājs ir atbildīgs par Pārdevējam iesniegto tehnisko dokumentu pareizību un laicīgu to iesniegšanu, piem.: rasējumi,
slēgšanas sistēmas plāni u.c. dokumentācija, uz kuras pamata Pārdevējam uzdots veikt līgumu saistības; Specifikācijas pasūtījuma
gadījumā KCL 409. panta izpratnē - projektēt durvju slēgšanas sistēmu; kā arī konsultēt Pircēju vai Patērētāju Preces testa veikšanai u.c.

4.2 Pircējam vai Patērētājam jānodod Pārdevējam visas Pārdevēja pienākumu izpildei nepieciešamās tiesības atbilstoši 4.1. punktam (tostarp
intelektuālā īpašuma izmantošanas tiesības). Pircējam vai Patērētājam iesniedzot Pārdevējam 4.1. punktā minēto dokumentāciju, tiek
uzskatīts, ka Pircējs vai Pārdevējs ir apstiprinājis, ka šī dokumentācija ir Pircēja vai Patērētāja īpašums, ja vien Pircējs vai Patērētājs nav
atsevišķi rakstiski informējis Pārdevēju par pretējo. Īpašuma tiesību (tostarp intelektuālā īpašuma tiesību vai komercnoslēpuma)
pārkāpuma gadījumā, kas radies, Pārdevējam izmantojot saņemtos dokumentus tam paredzētajiem nolūkiem, Pircējs vai Patērētājs
uzņemas vienpusēju atbildību (atbrīvojot Pārdevēju no visām saistībām) pret Trešajām personām.

4.3 Ja mainās Pircēja sabiedrības reģistrācijas dati, korespondences adrese, amatpersonas vai norēķinu rekvizīti, Pircējs par to rakstiski
informē Pārdevēju ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc izmaiņu stāšanās spēkā. Ja mainās Patērētāja dzīvesvietas adrese,
korespondences adrese vai norēķinu rekvizīti, Patērētājs par to rakstiski informē Pārdevēju ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc
izmaiņu stāšanās spēkā. Ja mainās Pircēja pilnvarotās personas pasūtījumu veikšanai un/vai preču saņemšanai, Pircējs par to rakstiski
informē Pārdevēju nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz nākamajam pasūtījuma veikšanas, mainīšanas vai preču saņemšanas solim.
Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, ko izraisījusi minētās informācijas savlaicīga nesaņemšana.

4.4 Projektos, kuros saskaņā ar Pasūtījumu un Pasūtījuma apstiprinājumu nepieciešams pieņemšanas-nodošanas dokuments par Precēm
un/vai pakalpojumiem, kurus Pārdevējs ir sniedzis, Pircējam vai Patērētājam saskaņā ar 9.1. punktu Preces un pakalpojumi ir uzreiz
jāpārbauda un uzreiz jāparaksta attiecīgais pieņemšanas-nodošanas dokuments. Pircējs vai Patērētājs ir tiesīgi neparakstīt pieņemšanasnodošanas
dokumentu tikai nopietnu trūkumu konstatēšanas gadījumā, par ko Pircējs vai Patērētājs nekavējoties rakstveidā paziņo
Pārdevējam). Paziņotos pamatotos trūkumus Pārdevējs novērsīs, cik tas ir viņa spēkos un cik ātri vien iespējams (skat. arī 9. punktu).
Ja saskaņā ar Pasūtījumu un Pasūtījuma apstiprinājumu nepieciešams pieņemšanas-nodošanas dokuments, Preces un pakalpojumi
uzskatāmi par saņemtiem bez iebildumiem, ja Pircējs vai Patērētājs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Preču piegādes vai pēc
Pārdevēja rakstiska uzaicinājuma Pircējam vai Patērētājam rakstiski norādīt nepieņemšanas iemeslus nav iesniedzis Pārdevējam
rakstisku konstatēto trūkumu aprakstu. Preces un pakalpojumi uzskatāmi par pieņemtiem bez iebildumiem arī gadījumos, kad Pircējs vai
Patērētājs no Pārdevēja saņemto Preci vai pakalpojumu sāk izmantot vai Preces ir jau iestrādājis citās lietās (precēs), vai savienojis ar
citām lietām, vai tās apstrādājis.

4.5 Pircējs – ražotājs vai tirgotājs – apņemas rūpīgi pārbaudīt savu klientu pasūtījumus saturiski arī tad, kad Pārdevējam uzdots konsultēt
Pircēja klientu bez Pircēja klātbūtnes.

5. PASŪTĪJUMI, PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS


5.1 Pārdevējs pieņem no Pircēja vai Patērētāja tikai rakstiski noformētus Pasūtījumus.

5.2 Pārdevējs aicina Pircēju vai Patērētāju pasūtījuma noformēšanai izmantot elektronisko pasūtīšanas vidi www.sbunpartneri.lv e-veikalā.
Tas Līdzējiem paātrina Pasūtījumu izpildi. E-veikala vietnē veiktās izvēles arī tiek uzskatītas par Pasūtījumu.

5.3 Pārdevējs apstrādā pasūtījumus, cik ātri vien iespējams, un informē Pircēju vai Patērētāju 2 (divu) darba dienu laikā par plānotajiem
piegādes laikiem standarta Precēm, ierakstot Pasūtījuma apstiprinājumā nedēļu skaitu, kuru laikā Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam
vai Patērētājam standarta Preces. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji noraidīt Pasūtījumu pēc saviem ieskatiem, par to informējot
Patērētāju. Pārdevējs ir tiesīgs piedāvāt grozījumus Pasūtījumā. Ja Pircējs vai Patērētājs 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski neiebilst
grozījumiem Pasūtījumā, tad grozītais Pasūtījums (tostarp piegādes laiki) uzskatāms par saskaņotu. Jebkurā gadījumā Pasūtījums tiek
uzskatīts par akceptētu no Pārdevēja puses tikai ar rakstisku Pasūtījuma apstiprinājumu.

5.4 Ja pasūtījumā iekļautas nestandarta preces un Pārdevējam jāpieprasa no preču ražotāja šo preču tehniskie parametri, konkrēti
piegādes laiki u.c. informācija, tad Pārdevēja atbildes uz Pasūtījumu laiks var būt ilgāks par 2 (divām) darba dienām.

5.5 Priekšapmaksas rēķins kļūst saistošs, tiklīdz Pārdevējs saņēmis savā bankas kontā Priekšapmaksas rēķinā iekļauto Preču un/vai
pakalpojumu kopsummu vai tajā uzrādīto daļējā avansa summu, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokļa summu. Pārdevējs izraksta
Pasūtījuma apstiprinājumu, uz kura pamata turpina vienošanās procesu.

5.6 Pasūtījums uzskatāms par Speciālu Pasūtījumu gadījumos, kad pasūtījumā ietvertais Preces modelis būtiski atšķiras no Pircēja vai
Patērētāja standarta pasūtījumu sortimenta, pasūtītās preces daudzums būtiski pārsniedz Pircēja vidējo mēneša apgrozījumu ar
Pārdevēja noliktavas sortimenta precēm un/vai pasūtītais Preces modelis neietilpst Pārdevēja standarta sortimentā. Pārdevējs vienojas ar
Pircēju vai Patērētāju par Speciālo pasūtījumu, nosūtot Pasūtījuma apstiprinājumu. Pircējs vai Patērētājs paraksta šo dokumentu un ar to
apliecina, ka uzskata Pasūtījuma apstiprinājumu par pareizu un saistošu. Pārdevējs pieņem Pircēja pilnvarotās personas parakstītu
Pasūtījuma apstiprinājumu - oriģinālā veidā vai ieskenētu un atsūtītu pa e-pastu, ja Līdzēji nav vienojušies par citu Pasūtījuma
apstiprinājuma formu.

5.7 Pasūtījums uzskatāms par Specifikācijas Pasūtījumu KCL 409. panta izpratnē gadījumos, kad Pasūtījumā ietvertais Preces modelis
neietilpst Pārdevēja un/vai Pārdevēja sadarbības partneru – ražotāju vai izplatītāju - standarta preču sortimentā, kā arī, ja tā specifikācija
atšķiras no Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru – ražotāju vai izplatītāju - katalogos norādītās attiecīgā modeļa specifikācijas.
Specifikācijas Pasūtījuma gadījumā Prece tiek īpaši izgatavota pēc Pircēja vai Patērētāja iesniegtās projekta specifikācijas. Pārdevējs
vienojas ar Pircēju vai Patērētāju par Specifikācijas pasūtījumu, nosūtot Pasūtījuma apstiprinājumu. Pircējs vai Patērētājs paraksta šo
dokumentu un ar to apliecina, ka uzskata Pasūtījuma apstiprinājumu par pareizu un saistošu. Pārdevējs pieņem Pircēja pilnvarotās
personas parakstītu Pasūtījuma apstiprinājumu - oriģinālā veidā vai ieskenētu un atsūtītu pa e-pastu, ja Līdzēji nav vienojušies par citu
Pasūtījuma apstiprinājuma formu.

5.8 Pircējs vai Patērētājs veic Priekšapmaksu par Speciālo vai Specifikācijas pasūtījumu. Pēc Priekšapmaksas saņemšanas Pārdevēja
bankas kontā Pārdevējs veic Preču pasūtīšanu pie preču ražotājiem vai izplatītājiem. Priekšapmaksas maksātāja naudas pārskaitījums ir
uzskatāms par saistošu pasūtījumu, ar ko Pircējs vai Patērētājs akceptē Priekšapmaksas rēķinā norādīto preces veidu, daudzumus,
cenas un piegādes laiku. Ja pēc Priekšapmaksas iemaksas Pircējs vai Patērētājs atsakās no Pasūtījuma un Pārdevējs jau ir veicis
saistošu pasūtījumu savam piegādātājam, Pārdevējs ir tiesīgs paturēt Pircēja vai Patērētāja iemaksāto Priekšapmaksas summu.

5.9 Pamatojoties uz izrakstīto un Pircēja vai Patērētāja apstiprināto Pasūtījuma apstiprinājumu, Pārdevēja noliktavā pieejamās preces
Pārdevējs rezervē Pircējam vai Patērētājam līdz maksimāli 30 dienām no Pasūtījuma apstiprinājuma izrakstīšanas brīža, izņemot 5.6.
un 5.7. punktā (Speciālais Pasūtījums un Specifikācijas Pasūtījums) minētos nosacījumos.

5.10 Pasūtījuma apstiprinājumā uzrādītās cenas ir spēkā dokumentā minētā piegādes laika ietvaros. Ja piegādes laiks kavējas vairāk par 12
mēnešiem tādu iemeslu dēļ, kurus Pircējs vai Patērētājs un/vai Pārdevējs nevar iespaidot vai par kuriem nevar uzņemties atbildību, tad
Pārdevējs ir tiesīgs pa šo laiku radušos izmaksu kāpumu – īpaši izejvielu un ražošanas izdevumus vai likumdevēja/u pieņemto lēmumu
iespaidā radušos izdevumus - pieskaitīt pārdošanas cenām un aprēķināt Pircējam vai Patērētājam.

5.11 Pircējam jāpaziņo savā Pasūtījumā to personu vārdi, kuras būs tiesīgas veikt izmaiņas Pasūtījumā un Pasūtījuma apstiprinājumā, kā arī
kuras būs tiesīgas pieņemt preci. Pircējs var iesniegt pilnvaru un parakstu paraugu. Ja Pircējs pilnvaras un datus neatjauno, atbildība ir
Pircēja pusē.

5.12 Rasējumi un citi tehniskie dati, kas uzrādīti preču ražotāju/piegādātāju katalogos, cenu lapās, Pārdevēja Piedāvājumos un mājas lapā,
Pasūtījuma apstiprinājumos un Rēķinos–pavadzīmēs, ir uzskatāmi par attiecīgās Preces orientējošām vērtībām un neatceļ Pircēju vai
Patērētāju no pienākuma tās pārmērīt. Attēliem, fotogrāfijām un zīmējumiem piegādātāju katalogos un Pārdevēja mājas lapā ir
vizualizējošs raksturs un tie nav uzskatāmi par pilnvērtīgiem un precīziem (skat. 4. punktu).

6. PIEGĀDES LAIKI, PREČU PIEGĀDE, UZGLABĀŠANA


6.1 Piegādes laiks, kas minēts Pasūtījuma apstiprinājumā, ir orientējoša vērtība, kuru Pārdevējs apņemas rūpīgi un atbildīgi izpildīt, cik tas ir
viņa spēkos. Par saistošiem speciālajiem piegādes laikiem ir īpaši jāvienojas Pasūtījuma apstiprinājumā.

6.2 Piegādes laiki ir saistoši precēm, kas atrodas Pārdevēja noliktavā Pasūtījuma apstiprinājuma izrakstīšanas un nosūtīšanas brīdī.

6.3 Pircēja vai Patērētāja pienākums ir pārbaudīt Pasūtījuma apstiprinājumu nekavējoties pēc tā saņemšanas. Ja Pircējs vai Patērētājs vēlas
veikt izmaiņas vai labojumus Pasūtījuma apstiprinājumā, tas ir jāveic nekavējoties vai maksimāli 1 (vienas) darba dienas laikā no
Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža. Jebkuras izmaiņas Pasūtījuma apstiprinājumā pagarinās piegādes laiku, kuru Pārdevējs
atjaunos mainītajā Pasūtījuma apstiprinājumā. Pasūtījuma atcelšana pēc Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas nav iespējama. Ja
Pircējs vai Patērētājs 1 (vienas) darba dienas laikā neveic izmaiņas vai labojumus Pasūtījuma apstiprinājumā, uzskatāms, ka Pircējs vai
Pārdevējs ir pieņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu.

6.4 Piegādes laiks var kavēties. Pārdevējs neuzņemas ražošanas, piegādes riskus un atbildību par Pircēja vai Patērētāja zaudējumiem
gadījumos, kas izraisa cēloņsakarības, piem., kad Pircējs vai Patērētājs laicīgi neiesniedz preču ražošanai vai pakalpojumu izpildīšanai
būtisku informāciju, kas ir Pircēja vai Patērētāja līdzdalības pienākums pret Pārdevēju - atbilstoši 4. Punktam, kā arī apstākļos, kurus
Līdzēji nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst nepārvaramas varas apstākļu dēļ savā uzņēmumā un/vai piegādātāju valstīs un
rūpnīcās - kaut arī Pārdevējs no savas puses ir rūpīgi un atbildīgi ievadījis sagādes procesu un meklējis risinājumu pārejas posmā.
Ja Pārdevēja rīcībā ir informācija par piegādi kavējošiem apstākļiem, Pārdevējs nekavējoties rakstiski informē Pircēju vai Patērētāju par
šādu apstākļu rašanos un piedāvā alternatīvus risinājumus, ja tādi ir iespējami un ja Pircējs vai Patērētājs tos var pieņemt.

6.5 Ja 3 (trīs) mēnešu laikā kopš Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas nav iespējams piegādāt pasūtīto preci vai veikt pakalpojumu un
Līdzēji nevar vienoties par abām pusēm pieņemamu pagarinātu termiņu, Pircējs vai Patērētājs var atteikties no sava Pasūtījuma.
Iemaksāto Priekšapmaksu Pārdevējs atmaksās Pircējam vai Patērētājam.

6.6 Preču piegādes laiks uzskatāms par izpildītu datumā, kad prece, sapakota piegādei, atrodas Pārdevēja noliktavā – EXW (Ex
Works) – INCOTERMS® 2010 un Pārdevējs e-pastā vai ar SMS informē Pircēju vai Patērētāju par piegādei sagatavoto preci. Ja Pircējs
vai Patērētājs pats neierodas saņemt preci, Pārdevējs vienojas ar Pircēju vai Patērētāju par citu piegādes veidu.

6.7 Nododot preces pārvadāšanas uzņēmumam vai klienta transporta vadītājam, atbildība par precēm pāriet uz tiem.

6.8 Ja Pircējs vai Patērētājs vēlas paātrinātu piegādi, piem., ar eksprespastu u.c. no Pārdevēja piegādātāju valstīm vai no Pārdevēja
noliktavas, lai gan nav gaidāma piegādes laiku kavēšana, vai vēlas preces transporta apdrošināšanu, tad varbūtējās papildizmaksas sedz
Pircējs vai Patērētājs.

6.9 Preces tiek iepakotas, uzglabātas, piegādātas atbilstoši
standartiem.

6.10 Pārdevējs ir tiesīgs pasūtījumu piegādāt pa daļām, ja var nodrošināt atlikušās preces piegādi un ja Pircējas vai Patērētājs nav iepriekš
informējis Pārdevēju, ka preces piegāde pa daļām specifisku apstākļu dēļ Pircējam vai Patērētājam nav pieņemama.

6.11 Pārdevējs nodod preces Pircējam vai Patērētājam, vai preču pārvadātājam ar numurētiem un parakstītiem Rēķiniem-pavadzīmēm.

6.12 Pircējs vai Patērētājs savā pasūtījumā norāda personu, kas Pircēja vai Patērētāja norādītajā piegādes adresē vai Pārdevēja noliktavā ir
tiesīga pieņemt preces un parakstīt dokumentu par preču saņemšanu – Rēķinu–pavadzīmi. Ja Pasūtījumā nav norādītā konkrēta persona,
kas ir tiesīga pieņemt preces, Pārdevējs ir tiesīgs nodot preces jebkuram Pircēja pārstāvim bez īpaša pilnvarojuma uz to.
to saturam, preču ražotāju noteiktajiem tehniskajiem un ekspluatācijas

6.13 Preces ir uzskatāmas par nodotām Pircējam vai Patērētājam brīdī, kad Pircēja darbinieks vai pārstāvis vai Patērētājs ir parakstījis Rēķinupavadzīmi.
Pircēja vai Patērētāja pienākums ir pārbaudīt un salīdzināt preces un pavaddokumentus preču nodošanas brīdī. Saņemot
preces caur trešo personu [pārvadātājs, kurjers u.c.], tās uzreiz rūpīgi jāpārbauda un maksimāli 2 darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo
Pārdevējam par sūtījuma satura neatbilstību pavaddokumentiem un/vai Pasūtījuma apstiprinājumam, ja šāda neatbilstība tiek konstatēta.

6.14 Ja Pircējs vai Patērētājs nepieņem un/vai neizņem piegādāto preci, kas minēta 5.6. un 5.7. punktos (Speciālais pasūtījums un
Specifikācijas pasūtījums) no Pārdevēja noliktavas, Pārdevējs var noteikt abām pusēm pieņemamu papildtermiņu. Ja Pircējs vai
Patērētājs preci nepieņem un nereaģē uz lūgumu sniegt paskaidrojumu, Pārdevējs ir tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzību par preces
glabāšanu bez Pircēja vai Patērētāja apliecinājuma, izmantojot tam vienotu likmi 15% no Rēķina-pavadzīmes kopsummas, ja vien
Pircējs vai Patērētājs nepierāda, ka Pārdevēja zaudējuma apmērs ir zemāks par vienoto likmes apmēru. Vienlaikus Pārdevējam ir arī
tiesības pārdot uzglabāto preci citam Pircējam vai Patērētājam.

7. MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI


7.1 Pircējs vai Patērētājs apņemas samaksāt Pārdevējam par Pasūtījumu saskaņā ar Pārdevēja izrakstītajiem dokumentiem Priekšapmaksas rēķinu vai Rēķinu–pavadzīmi.

7.2 Ja Līdzēji ir noslēguši Pēcapmaksas pirkuma līgumu, rakstiski vienojoties par pēcapmaksu, piemērojami ir 7.3. līdz 7.6. punktos minētie
nosacījumi.

7.3 Pircējs vai Patērētājs kavē maksāšanas termiņu, ja nesamaksā savas saistības Rēķinā-pavadzīmē uzrādītajā termiņā arī tad, ja nav
saņēmis rakstisku maksāšanas atgādinājumu.

7.4 Par Preču samaksas nokavējumu Pircējs vai Patērētājs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, kā arī parādu piedziņas izdevumus, piemēram, par specializēto parādu piedziņas firmu
pakalpojumiem, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Līgumsoda piemērošana
neierobežo Pārdevēja tiesības saņemt likumiskos nokavējuma procentus atbilstoši Civillikuma 1765. pantam un tiesības uz jebkādiem
citiem prasījumiem vai jebkādu citu zaudējumu atlīdzību.

7.4.1 Gadījumā, ja Pircējs vai Patērētājs apmaksā Pārdevēja Rēķinu–pavadzīmi pēc termiņa notecējuma, tad Pārdevējs saņemto naudas
summu vispirms ieskaita nenomaksātajos likumiskajos nokavējuma procentos, pēc tam pamatsummas dzēšanai par piegādātajām
Precēm,, bet atlikušo summu līgumsoda dzēšanai.

7.4.2 Līgumsoda samaksa Līdzējus neatbrīvo no līguma izpildes saistībām, Rēķina–pavadzīmes summa ir jāapmaksā pilnā apmērā.

7.5 Gadījumā, ja Pircējs vai Patērētājs ir nokavējis samaksas termiņu par piegādātajām Precēm vai pakalpojumiem ilgāk par 30 (trīsdesmit)
dienām, regulāri kavē maksāšanas termiņu vai neievēro īpaša maksāšanas grafika nosacījumus un tajā atrunātās summas un termiņus,
tad Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt maksāšanas noteikumus atbilstoši KCL paustajam paplašinātās pašpalīdzības principam,
par to informējot Patērētāju.

7.5.1 Pārdevējs var vienpusēji mainīt maksāšanas noteikumus arī tad, ja Pircējs vai Patērētājs ilgāk par 12 mēnešiem vairs nav veicis
pirkumus un tā kopējais gada apgrozījums pēdējo 12 mēnešu laikā bijis zemāks par maksimālo kredītlimita summu, par to informējot
Patērētāju. Ja Pircēja vai Patērētāja kavēto maksājumu kopsumma pārsniedz 50% no kredīta limita un Pārdevēja rīcībā ir informācija vai
Pārdevējs uzskata, ka Pircējam vai Patērētājam draud vai jau ir ierosināts maksātnespējas un/vai tiesiskās aizsardzības un/vai
saimnieciskās darbības vai komercdarbības apturēšanas un/vai likvidācijas process, turpmāk Pārdevējs pieņem Pasūtījumus tikai ar
100% Priekšapmaksu.

7.5.2 Pārdevējs var lemt, kad Pircējam vai Patērētājam atkal var atjaunot maksāšanas noteikumus, par kuriem Līdzēji bija vienojušies
Pēcapmaksas pirkuma līgumā.
7.6 Saistoši ir vienmēr Pasūtījuma apstiprinājumā un Rēķinā–pavadzīmē ierakstītie maksāšanas noteikumi.

7.7 Īpašas norunas Līdzēji apstiprina rakstiski, piem., lieliem objektiem vai projektiem saistoši ir dokumentu sekojošie veidi: Piedāvājums,
Pasūtījuma apstiprinājums, Priekšapmaksas rēķins, Rēķins-pavadzīme un tajos ierakstītie maksāšanas noteikumi.

7.8 Pircēja saistību cedēšana nav atļauta.

8. ĪPAŠUMTIESĪBU SAGLABĀŠANA


8.1 Prece paliek Pārdevēja neierobežotā īpašumā, kamēr prece nav pilnā apmērā apmaksāta, atsaucoties uz Līdzēju augsta līmeņa atbildību
un rūpību saskaņā ar KCL 393. pantu. Pircējs vai Patērētājs nav tiesīgs Preces ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar saistībām. Ja Pircējs vai
Patērētājs neapmaksātās preces iestrādā un savieno tās jaunā produktā, Pārdevējs ir jaunās mantas līdzīpašnieks tādā apmērā cik
preces ir vērtas pēc Rēķina–pavadzīmes datiem.

9. TRŪKUMU PAZIŅOJUMS, TRŪKUMU NOVĒRŠANA, APLIECINĀJUMI un GARANTIJA


9.1 Saņemtās preces garantijas laiks ir 24 mēneši no Rēķina-pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīža. Patērētājam 24 mēnešu laikā no
Pasūtījuma piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu.

9.2 Saņemot preču sūtījumu, Pircējam vai Patērētājam tās uzreiz ļoti rūpīgi jāpārbauda un jākontrolē, vai sūtījums atbilst pasūtītajai precei,
preces ir piegādātas pareizā daudzumā un vai precei nav redzamu trūkumu. Par trūkumiem Pircējam nekavējoties rakstiski jāinformē
Pārdevējs atbilstoši punktam 4.5. (Pircēja un Patērētāja līdzatbildības pienākumi) saskaņā ar KCL 411. pantu. Ja pagājušas 14 dienas,
Pārdevējs ziņojumu par augšā minētajiem redzamajiem trūkumiem vairs nepieņem.

Par apslēptiem trūkumiem, kas uzreiz nav pamanāmi, Pircējam vai Patērētājam ir jāinformē Pārdevējs uzreiz pēc to konstatēšanas.
Pircējam jāiesniedz prasījums Pārdevējam rakstiskā veidā ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc defekta vai trūkuma konstatēšanas.
Ja Pircējs savus pienākumus nepilda, tad prece uzskatāma par pieņemtu bez iebildumiem un tiesībām uz trūkumu novēršanu.
Prasījumus par apslēptiem trūkumiem, kas preces saņemšanas brīdī jau pastāvēja, bet nebija pamanīti, Pārdevējs pieņem trīs
mēnešu laikā no Preču piegādes brīža. Sākot ar ceturto mēnesi stājas spēkā garantijas izskatīšanas kārtība, kas minēta 9.3. līdz 9.9.
punktos.

9.3 Par garantijas laikā konstatētajiem preču defektiem vai bojājumiem Pircējs vai Patērētājs paziņo Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk
kā: Pircējs - 2 (divu) darba dienu laikā un Patērētājs - tiesību aktos noteiktā termiņā. Pircējs un Patērētājs minētajā paziņojumā rakstiski
un saprotami apraksta trūkumu detaļas, pieminot apstākļus, vidi, iedarbības, sekas un, ja vien ir iespējams, to cēloņus. Pievienotas
fotogrāfijas vai video palīdzēs Pārdevējam un preču ražotājam ātrāk saprast konstatētos trūkumus – KCL 411. pants.

9.4 Ja garantijas laikā konstatētie defekti un trūkumi ir pamatoti, Pārdevējs, pildot savu pienākumu trūkumu novēršanai, var izvēlēties, labot
preci vai piegādāt Pircējam vai Patērētājam preces ar defektiem vietā tādu pašu preci (bez trūkumiem).

9.5 Ja Pircējs vai Patērētājs Preci iebūvē un/vai citādi izmanto atšķirīgiem mērķiem, nekā to paredzējis preces ražotājs, un Pārdevējs tos
nav apstiprinājis Pasūtījuma apstiprinājumā, Pārdevējs atbildību par Preci neuzņemas.

9.6 Ja Pircējs nedod iespēju pārbaudīt pieteikto preču trūkumu vai/un neuzrāda prasījumā minēto Preci, Pārdevējs neuzņemas atbildību par
attiecīgajiem trūkumiem.

9.7 Ja Pircējs vēlas, lai Pārdevējs vai preces ražotāja pārstāvis pārbauda preces kvalitāti Pircēja objektā, sastādot aktu, un defektu
izvērtējums pierāda (būtiskos gadījumos ar piegādātāju ekspertu palīdzību), ka defekts nav konstatējams tieši pašā Precē, bet radies,
piem., kļūdainas montāžas, konstrukciju, kurā iestrādāta prece, deformāciju vai citu trešo apstākļu iespaidā, Pārdevējs atbildību par preci
neuzņemas un ir tiesīgs piestādīt Pircējam rēķinu par tiešajiem izdevumiem, kas veidojušies, veicot izbraukumu uz Pircēja objektu.

9.8 Pārdevējs savu pienākumu novērst pamatotus defektus un trūkumus veic 10 dienu laikā no defekta apstiprināšanas brīža vai citā termiņā,
par kuru Līdzēji vai Pircēja klients vienojušies.

9.9 Pārdevēja pienākumos novērst trūkumus neietilpst parastā preces nolietošanās, kā arī trešo apstākļu izraisīti trūkumi, kas ir radušies pēc
piegādes, piem., trūkumi no apkārtējās vides un preces neprofesionālas un/vai kļūdainas montāžas, nepiemērotas izmantošanas un
neatbilstošas kopšanas.

9.10 Pircējam radušos zaudējumu atlīdzināšanu Pārdevējs ierobežo sekojoši: Pārdevējs uzņemas atbildību tikai par būtiskiem līguma
pienākumu pārkāpumiem. Pārdevējs uzņemas segt tos tikai gadījumos, ja ir rīkojies visā pārdošanas norišu ķēdē bezatbildīgi un apzināti
kaitējoši un Pircēju nav nekavējoties informējis par piegādes kavējumiem un ja nav spējis labot Preces defektu vai atrast risinājumu vietā.
Punkts atbilst Civillikuma 1779. pantam.

9.11 Par īpašiem ar būvniecību saistītiem garantiju termiņiem, kas būvdarbiem vai būvizstrādājumiem ir noteikti saskaņā ar būvniecību
regulējošiem Latvijas tiesību aktiem, Līdzēji vienosies atsevišķi rakstiski, parakstot papildu Vienošanos, kuru pievienos Pasūtījuma
apstiprinājumam. Šī papildu Vienošanās kļūst par neatņemamu Pasūtījuma apstiprinājuma sastāvdaļu. Lai Pārdevējs akceptētu citus
garantijas nosacījumus, Pircējam ir jānodrošina visa nepieciešamā dokumentācija par konkrēto objektu. Pārdevējs ir tiesīgs individuāli
izvērtēt katra objekta specifikāciju un izvēlēto preci un attiecīgi piešķirt vai nepiešķirt papildu garantiju, vai ierosināt Pircēju mainīt preces
sortimentu / risinājumu izvēlētajā objektā / konstrukcijas mezglā, lai sasniegtu vēlamo mērķi. Pircējam un Patērētājam ir būtiski ievērot arī
4.punkta nosacījumus.

9.12. 9. punkta noteikumi neierobežo Latvijas tiesību aktos noteiktās obligātās (resp. tādas, kuras nevar grozīt ar līgumu) patērētāju tiesības
līguma noteikumiem neatbilstošas preces vai pakalpojuma gadījumā.

10. ATGRIEŠANA


10.1 Ja Patērētājs Preces ir pasūtījis ārpus Pārdevēja pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas (piem. Pārdevēja klientu
centra Piedrujas ielā 7A, LV-1073 Rīgā) un ja Patērētājs Preces ir pasūtījis, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā ar Pārdevēju,
bet līdz Pasūtījuma veikšanas brīdim un Pasūtījuma veikšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus (piem.,
izmantojot elektronisko pasūtīšanas vidi www.sbunpartneri.lv e-veikalā saskaņā ar VTN 5.2 punktu), piemērojami šo VTN 10.2 un 10.3.
punktu noteikumi.

10.2 Patērētājam ir tiesības atteikties no precēm 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Ja preces ir nosūtītas vairākos sūtījumos, no precēm
var atteikties 14 dienu laikā pēc pēdējā sūtījuma saņemšanas. Par atteikšanos no precēm Patērētājam ir pienākums 14 dienu laikā no
preču saņemšanas nepārprotami rakstiski paziņot Pārdevējam. Pēc paziņošanas par atteikšanos Patērētājs Preces nosūta Pārdevējam
14 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikšanos nosūtīšanas Pārdevējam.

10.3 Patērētājam atsakoties no precēm, Pārdevējs atmaksā Patērētājam attiecīgo summu, kas norādīta Pārdevēja izrakstītajā Priekšapmaksas
rēķinā vai Rēķinā–pavadzīmē 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikšanos saņemšanu. Pārdevējs neapmaksā Patērētājam radušās
papildu izmaksas par preču atgriešanu, ja Patērētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais
vislētākais standarta piegādes veids.

10.4 Patērētājam un Pircējam nav iespējams atgriezt preces, kas izgatavotas saskaņā ar šo VTN 5.6. (Speciāls pasūtījums) un 5.7.
(Specifikācijas pasūtījums) punktu saskaņā ar KCL 409. pantu. Atgrieztās preces nedrīkst būt lietotas, izņemot lietošanu, lai varētu
konstatēt preču būtību, datus un funkcionalitāti. Pircējs un Patērētājs uzņemas atbildību par jebkuru precei radīto vērtības samazinājumu.

10.5 Ja Pārdevējs ir rakstiski piekritis labprātīgi ņemt atpakaļ preces, kam nebija konstatēti trūkumi pārdošanas brīdī, kā arī nebija
paziņoti slēptie defekti, preču atgriešanas brīdī Pārdevējs novērtē, vai laikā, kamēr preces atradās pie Pircēja vai Patērētāja, tām nav
radušies trūkumi, kuru dēļ ir jāsamazina preces vērtība. Visi atpakaļsūtījumi / preču atgriešanas ir rakstiski jāsaskaņo ar Pārdevēju.
Atgrieztajai precei jāpievieno aizpildīts un apstiprināts Pārdevēja atgriešanas protokols un Pircējam vai Patērētājam izsniegtais Rēķins–
pavadzīme. Pēc preču pārbaudes (skaita, vizuālā un funkcionālā stāvokļa, iepakojuma kvalitātes u.c. novērtējuma) Pārdevējs var par
konstatētajām nepilnībām atgriezto preci nepieņemt vai ieturēt papildus vismaz 20% no summas, kas norādīta Pārdevēja izsniegtajā
Rēķinā-pavadzīmē. Kad Pārdevējs apstiprinājis preču atgriešanas iespēju un atgriešanas vērtību, Pircējs vai Patērētājs izraksta attiecīgu
Preču atgriešanas dokumentu un iesniedz Pārdevējam. Izmaksas par pārvadājumu uz Pārdevēja noliktavu sedz Pircējs vai Patērētājs.

10.6 Preces nav atgriežamas, ja tās nav pilnā komplektācijā, ir bojātas un Pārdevējs uzskata, ka trūkumi nav labojami un prece vairs nav tālāk
pārdodama.

10.7 Preces, kuras ir īpaši Pircējam vai Patērētājam izgatavotas vai pasūtītas un neietilpst Pārdevēja noliktavas sortimentā vai kuru apjoms
būtiski pārsniedz noliktavas sortimenta apjomu, kā arī izgatavotas saskaņā ar šo VTN 5.6. (Speciāls pasūtījums) un 5.7. (Specifikācijas
pasūtījums) punktu, Pārdevējs atpakaļ nepieņem.

11 PRECES ĪPAŠĪBA UN KVALITĀTE


11.1 Preču kvalitātes un īpašību aprakstošu un apliecinošu informāciju, sertifikātus, ekspluatācijas īpašību deklarācijas (CE/EĪD) utt. Pircējs vai
Patērētājs var saņemt no Pārdevēja, Pārdevēja interneta vietnē www.sbunpartneri.lv vai tajā uzdotajās saitēs, ja preču ražotāji attiecīgos
dokumentus ir izgatavojuši. Pircējam–ražotājam, izpētot un izvēloties preces, ir jāinformē Pārdevējs par nepieciešamajiem dokumentu
veidiem pirms Pasūtījuma noformēšanas, lai Pārdevējs var pārliecināties par to pieejamību vai prasību pamatotību. Pircējs vai Patērētājs
uzņemas atbildību par savu izvēli. Par Pārdevēja atbildību un garantijām skatīt punktā 9.10 (Īpašas būvniecības objektu garantijas).

12 NEPĀRVARAMA VARA


12.1 īdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnu vai daļēju Līdzēju saistību nepildīšanu, ja šāda veida nepildīšana ir notikusi nepārvaramās
varas apstākļu (stihiskas nelaimes, streiki, valsts varas izdotie tiesību akti vai individuāli saistoši rīkojumi un citi no pušu gribas neatkarīgie
apstākļi, kuri tiešā veidā ietekmē Līdzēju saistību izpildi un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst).

12.2 Līdzēji nekavējoties informē otru pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc šādu apstākļu
iestāšanās.

13 DATU AIZSARDZĪBA


13.1 Ievērojot fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus, t.sk. Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679, Pārdevējs kā datu
pārzinis vāc, glabā, izmanto un citādi apstrādā personas datus Pārdevēja uzņēmējdarbības ietvaros saistībā ar tirdzniecībai būtiskiem
procesiem un norisēm, piem., Pasūtījumiem, preču piegādei, reklamācijas norisei, administrācijai, klientu attiecību pilnveidošanai un
līgumu saistību kārtošanai, likumisko pienākumu izpildei u.c.

13.2 Pārdevējs glabā personas datus ierobežotu laika posmu un dzēš personas datus pēc tam, kad tie vairs nav nepieciešami attiecīgajiem
apstrādes nolūkiem. Datu subjektam, cita starpā, ir tiesības piekļūt personas datiem, ko Pārdevējs glabā par datu subjektu, pieprasīt
personas datu par datu subjektu labošanu, ierobežotu apstrādi un/vai dzēšanu, kā arī pieprasīt datu pārsnesamību vai iebilst pret
personas datu apstrādi. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar jautājumiem vai sūdzībām par datu subjekta personas datu
apstrādi.

13.3 Gadījumos, piem., parādu piedziņai vai servisa pakalpojumu līguma ietvaros, kad Pārdevējs pieaicina ārpakalpojumu sniedzējus,
Pārdevējs ir tiesīgs nodot personas datus ārpakalpojumu sniedzējiem. Pircējs vai Pārdevējs atļauj personas datu nodošanu tālāk
ārpakalpojumu sniedzējiem Pārdevēja uzņēmējdarbības ietvaros. Pārdevējs apņemas saviem sadarbības partneriem likt ievērot personas
datu aizsardzības likuma noteikumus. Ja Pircējs vai Pārdevējs pieprasīs, tad Pārdevējs izdos ārpakalpojuma sniedzēja vārdu/nosaukumu
un adrešu datus.

13.4 Pārdevēja datu apstrādes politika pieejama sekojošajā vietnē:https://www.sbunpartneri.lv/lv/par-mums/datu-aizsardzibas-politika

14 CITI NOTEIKUMI


14.1 Šie VTN jāievēro, sastādot Pieprasījumus un Pasūtījumus un saņemot Piedāvājumus, Pasūtījumu apstiprinājumus, Priekšapmaksas
rēķinus vai Rēķinus-pavadzīmes, kā arī veicot citus darījumus.

14.2 Visām saistībām un iespējamiem strīdiem starp Līdzējiem ir piemērojami tikai un vienīgi Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas
radīsies starp Līdzējiem, tiks risināti pārrunu ceļā. Nevienošanās gadījumā strīds ar Pircēju pēc Pārdevēja ieskata tiks nodots izšķiršanai
piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā vai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā Rīgā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas
reglamentu trīs šķīrējtiesnešu sastāvā. Ja prasības summa ir līdz EUR 7 000, strīds ir izšķirams atbilstoši Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Šķīrējtiesas Mazo strīdu izskatīšanas reglamentam. ANO tirdzniecības likums netiks pielietots. Nevienošanās
gadījumā strīds ar Patērētāju tiks nodots izšķiršanai piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar attiecīgi piemērojamajiem
normatīvajiem noteikumiem.

14.3 Salvatoriskā klauzula: ja kāds no līguma punktiem vairs neatbilst likumam vai trūkst - tad pārējie punkti paliek spēkā.

14.4 Jautājumus, kuri nav atrunāti šajos VTN vai Pēcapmaksas pirkuma līgumā, Līdzēji risinās atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajai
likumdošanai.

14.5 Šie VTN ir apstiprināti ar to publicēšanu www.sbunpartneri.lv.